Przetargi

15 października 2021

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

ZGK/28/ZP/D/2021

 DOTYCZY: zamówienie na: kompleksową dostawę energii elektrycznej do zasilania obiektów będących własnością lub w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (dalej ZGK), będących w grupach taryfowych: B23, C11, C12b, i C21

 

 

 (2021.10.15)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

ZGK/29/ZP/U/2021

 DOTYCZY: wykonanie operatu wodnoprawnego i złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, wykonania urządzeń wodnych do poboru wody z nowo odwierconej studni nr 2 na ujęciu oraz ustanowienie terenu ochrony bezpośredniej nowych studni nr 1B i 2 ujęcia wody w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice.

Pytania i odpowiedzi

 

 

 (2021.10.12)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

ZGK/12/ZP/U/2021-PU

 DOTYCZY: zapytanie ofertowe na opracowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych, uwzględniających wykonanie przewiertów umożliwiających pobór próbek przewierconych skał oraz pobór wody do analiz fizyko-chemicznych na terenie działki nr 106/18 w Smardzowie, zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót, sprawowanie dozoru hydrogeologicznego nad wierceniami, opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznej, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na pobór wód podziemnych, opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przeprowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskania pozwolenia

Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja dokumentów 

Wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja dokumentów 

 

 

 (2021.09.28)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

ZGK/27/ZP/U/2021

 DOTYCZY: Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek radiowych na wodomierze do odczytu radiowego w latach 2021-2022.

Informacja o wprowadzonych zmianach, pytania i odpowiedzi, NOWY WZÓR UMOWY, NOWY SIWZ

 

 

 (2021.09.24)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

ZGK/11/ZP/U/2021-PU

 DOTYCZY: Dostawa i montaż kontenera socjalnego wraz z wyposażeniem na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej w Siechnicach na działce nr 232, Gmina Siechnice

Informacja o złożonych ofertach

 

 (2021.09.02)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 DOTYCZY: Remont przepompowni ścieków przy ulicy Konopnickiej w Radwanicach, gmina Siechnice

 

(2021.08.23)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 DOTYCZY: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbudowy stacji uzdatniania wody w Łukaszowicach, gmina Siechnice

Informacja o złożonych ofertach

 

(2021.08.13)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 DOTYCZY: Remont przepompowni ścieków na terenie gminy Siechnice

Informacja o złożonych ofertach

Unieważnienie postępowania 

 

(2021.08.10)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

ZGK/25/ZP/RB/2021

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA TERMINU REALIZACJI – aktualizacja dokumentów

 DOTYCZY: Remont przepompowni ścieków na terenie gminy Siechnice

 

(2021.07.16)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

ZGK/10/ZP/U/2021-PU

Informacja o wprowadzonych zmianach 2 

Aktualny wzór umowy – załącznik nr 4  – aktualizacja dokumentów 

Informacja o wprowadzonych zmianach: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 DOTYCZY: Dostawa i montaż kontenera socjalnego wraz z wyposażeniem na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej w Siechnicach na działce nr 232,

 Gmina Siechnice

(2021.07.16)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

ZGK/24/ZP/U/2021

Unieważnienie postępowania – aktualizacja dokumentów

 DOTYCZY: Wykonanie projektu budowlanego na budowę kontenerowej stacji podwyższania ciśnienia wraz ze zbiornikiem wolnostojącym na wodę uzdatnioną o pojemności użytkowej 300 m3, likwidacją starej stacji podwyższania ciśnienia oraz niezbędną infrastrukturą i podłączeniem elektroenergetycznym na terenie działki nr 111/44 przy ulicy Jarzębinowej w Siechnicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2021.07.16)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

ZGK/9/ZP/U/2021-PU

Wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja dokumentów 

Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja dokumentów    

 DOTYCZY: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie:

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Buforowej do ulicy Kościuszki w Iwinach i ulicy Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2021.07.12)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

                                                                                    Wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja dokumentów 

                                                                                     Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja dokumentów    

 DOTYCZY: Wykonanie projektu budowlanego zbiornika na wodę uzdatnioną o pojemności użytkowej 400 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie stacji uzdatniania wody w Świętej Katarzynie przy ulicy Głównej – działka nr 913/3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2021.07.05)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja dokumentów 

Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja dokumentów    

 DOTYCZY:  Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Łukaszowicach do ulicy Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2021.07.02)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja dokumentów 

Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja dokumentów    

 

 

DOTYCZY:  Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej na obiektach należących do ZGK sp. z o.o. w Świętej Katarzynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2021.07.01)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja dokumentów 

Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja dokumentów   

 

DOTYCZY:  zapytanie ofertowe na zgłoszenie wodnoprawne do Wód Polskich pompowania pomiarowego studni na ujęciu w Suchym Dworze, sprawowanie dozoru hydrogeologicznego w czasie wykonywania odwiertu badawczo-eksploatacyjnego nr Vz na terenie działki nr 53/3 w Suchym Dworze, Gmina Kobierzyce oraz likwidację uszkodzonej studni nr V i wykonanie niezbędnej dokumentacji hydrogeologicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2021.07.01)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja dokumentów 

Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja dokumentów    

  

 

DOTYCZY:  Wykonanie projektów budowlanych sieci wodociągowych w miejscowościach Święta Katarzyna, Radwanice, Biestrzyków i Żerniki Wrocławskie wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2021.07.01)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja dokumentów 

Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja dokumentów    

 

DOTYCZY:  Wykonanie okresowych rocznych przeglądów obiektów budowlanych zarządzanych przez

ZGK sp. z o.o. z/s w Świętej Katarzynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2021.07.01)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 Wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja dokumentów 

Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja dokumentów   

 

DOTYCZY:  Wykonanie studni zastępczej nr Vz oraz likwidacja uszkodzonej studni nr V
na terenie
ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w
miejscowości Suchy Dwór, Gmina Kobierzyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2021.06.21)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Unieważnienie postępowania – aktualizacja dokumentów 

Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja dokumentów 

Aktualizacja dokumentów: OPZ inspektora nadzoru  inwestorskiego, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 28.06.2021r.  

 

DOTYCZY:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie:

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Buforowej do ulicy Kościuszki w Iwinach i ulicy Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich
wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach

 

 

 

 

 

 

 

 

(2021.06.15)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o złożonych ofertach  – aktualizacja załączników 

 

DOTYCZY:  Wykonanie projektu budowlanego
sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Łukaszowicach do ulicy
Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa
drogowego po wykonanych robotach

 

 

 

 

 

 

 

 

(2021.06.15)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja dokumentów 

Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja dokumentów  

 

DOTYCZY:  Wykonanie projektu budowlanego
sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Żernickiej w Świętej Katarzynie do ulicy Reja w
Smardzowie oraz wzdłuż ulicy Lipowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz
z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach.

 

 

 

 

 

 

 

(2021.06.14)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja dokumentów

Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja dokumentów

 

DOTYCZY:  Wykonanie 4 szt. audytów energetycznych dla budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice

 

 

 

 

 

 

(2021.06.01)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Unieważnienie postępowania

 

DOTYCZY:  Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Łukaszowicach do ulicy Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach

 

 

 

 

 

(2021.06.01)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Unieważnienie postępowania 

 

DOTYCZY:  Wykonanie projektu budowlanego
sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Żernickiej w Świętej Katarzynie do ulicy Reja w
Smardzowie oraz wzdłuż ulicy Lipowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz
z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach.

 

 

 

 

(2021.05.31)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja dokumentów

Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja dokumentów

 

Aktualizacja dok. : Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ (02.06.2021)

 

DOTYCZY:  DOTYCZY: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Buforowej do ulicy Kościuszki w Iwinach i ulicy Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach

 

 

 

(2021.05.31)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 Wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja załączników

Informacja o złożonych ofertach – aktualizacja załączników

DOTYCZY:  Wykonanie operatu wodnoprawnego i złożenie
wniosku o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie
poboru wód podziemnych, wykonania urządzeń wodnych do poboru wody z nowo odwierconych
studni nr 3 i 4 na ujęciu oraz ustanowienie terenu ochrony bezpośredniej nowych
studni nr 3 i 4 ujęcia wody w miejscowości Groblice, gmina Siechnice.

 

 

(2021.05.25)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Aktualizacja: unieważnienie postępowania 

DOTYCZY: Rozbudowa sieci wodociągowej na
terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Buforowej do ulicy Kościuszki w
Iwinach i ulicy Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich 
wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach

 

(2021.05.31)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Aktualizacja: unieważnienie postępowania 

DOTYCZY: Rozbudowa sieci wodociągowej na
terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Buforowej do ulicy Kościuszki w
Iwinach i ulicy Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich 
wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach

 

(2021.05.31)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Informacja o złożonych ofertach i wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja załączników

DOTYCZY: zapytanie ofertowe na zgłoszenie wodnoprawne
do Wód Polskich pompowania pomiarowego studni na ujęciu w Łukaszowicach, sprawowanie
dozoru hydrogeologicznego w czasie wykonywania odwiertu
badawczo-eksploatacyjnego nr 2 na terenie działki nr 92/11 w Łukaszowicach oraz
wykonanie dodatku do dokumentacji hydrologicznej (zwiększenie zasobów
eksploatacyjnych ujęcia wody), Gmina Siechnice.

 

(2021.05.17)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Informacja o złożonych ofertach i wybór najkorzystniejszej oferty – aktualizacja załączników

DOTYCZY: Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia 2 ujęć wody wraz z rurociągiem tłocznym oraz przebudową 
lub rozbudową stacji uzdatniania wody w Groblicach, gmina Siechnice

(2021.05.19)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Aktualizacja:  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Aktualizacja: informacje o złożonych ofertach

DOTYCZY: Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 2 dla potrzeb zwiększenia
zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w miejscowości Łukaszowice, Gmina Siechnice

(2021.04.26)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Aktualizacja: wybór najkorzystniejszej oferty

DOTYCZY: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku
Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.z siedzibą w Świętej Katarzynie

(2021.04.20)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Aktualizacja: wybór najkorzystniejszej oferty   

DOTYCZY: Wykonanie otworu poszukiwawczo-pilotażowego nr P-1 na terenie działki nr 257/7 w Iwinach, Gmina Siechnice

(2021.04.22)

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę ogłoszenia na stronie BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Aktualizacja:  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja: informacje o złożonych ofertach

DOTYCZY: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej Groblice-Siechnice, Gmina Siechnice, wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach

(2021.05.06)

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór umowy
OPZ na dokumentację 
Instrukcja elektronicznego podpisywania oferty
Załącznik nr 1
Załączniki nr 2, 3 i koncepcia
Załącznik nr 4 
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Aktualizacja:  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja: informacje o złożonych ofertach 

DOTYCZY: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej od ulicy Poziomkowej, wzdłuż ulicy Strzelińskiej do ulicy Kolejowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach.

(2021.04.01)

Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór umowy
OPZ na dokumentację
Instrukcja elektronicznego podpisywania oferty
Załącznik nr 1
Załączniki nr 2, 3 i warunki
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ OD ULICY POGODNEJ W RADWANICACH DO ULICY KOLEJOWEJ W RADWANICACH.
(2020.10.12)

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1,2,3
Koncepcja Radwanice
Wpięcie Kolejowa Radwanice
Wpięcie Pogodna Radwanice

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ OD ULICY WROCŁAWSKIEJ W RADWANICACH DO ULICY RÓŻANEJ W SIECHNICACH.
(2020.10.12)

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1,2,3
Koncepcja Siechnice – Radwanice schemat
Koncepcja węzły 1-9 schemat

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE AUDYTU TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNEGO STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY SIECHNICE.
(2020.10.07)

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1,2,3
Zestawienie ilości produkcji wody 
Stacja uzdatniania wody w Groblicach
Stacja uzdatniania wody w Łukaszowicach
Stacja uzdatniania wody w Suchym Dworze
Stacja uzdatniania wody w Świętej Katarzynie 


ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE OTWORU BADAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO NR 4 W MIEJSCOWOŚCI GROBLICE.
(2020.09.29)

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1,2,3
Decyzja
Projekt robót geologicznych

ZGK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.03.2021r. dokonano otwarcia ofert dotyczących wykonania otworu badawczo-pilotażowego na terenie działki nr 35/9 w Groblicach, gmina Siechnice.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DPS Sp. z o.o. ul. Dwa Światy 3F, Bielany Wrocławskie 55-040.


Ogłoszenie o rokowaniach
(2020.08.21)

Treść ogłoszenia

 

Informacja o wyniku rokowań
(2020.10.23)

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
(2020.04.30)

Treść ogłoszenia o przetargu
Informacja o wyniku przetargu


 

ZAPYTANIE O CENĘ NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W CELU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z MIEJSCOWOŚCI RADOMIERZYCE, ŻERNIKI WROCŁAWSKIE, IWINY, MOKRY DWÓR, GMINA SIECHNICE DO ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY ULICY ZACHODNIEJ W SIECHNICACH.
(2020.04.06)

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1,2,3
Mapki
Odpowiedzi na pytania

 


Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej na obiektach należących do ZGK Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie. (2020.03.30)

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1,2,3


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ogłasza na dzień 20 marca 2020 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości
(aktualizacja 2020.03.27)

Plik PDF do pobrania.
Informacja o wyniku przetargu


Zapytanie o cenę na zabudowę i podłączenie kontenera socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej w Siechnicach. (2020.03.20)

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1,2,3
Dokumentacja projektowa


Zapytanie o cenę na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kwiatkowskiego w Siechnicach (2020.03.17)

Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1,2,3
Dokumentacja projektowa


Zapytanie o cenę na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 3 (2020.02.14)

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Projekt Robót Geologicznych
Decyzja

Skip to content