Ochrona danych

Zgodnie z zapisami z rozdziału III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem), i w celu przestrzegania praw osób, których dane dotyczą przy przetwarzaniu danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zostały przygotowane klauzule informacyjne z którymi można zapoznać się poniżej:

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów i usługobiorców
Obowiązek informacyjny dla interesantów
Obowiązek informacyjny dla pracowników
Obowiązek informacyjny dla wykonawców-PZP

Dla ułatwienia realizacji praw osób których dane dotyczą a w szczególności do żądania od administratora dostępu do danych ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych przygotowane zostały odpowiednie wnioski za pomocą których można je zrealizować.

Wzory wniosków można pobrać tutaj:
Polityka informacyjna wzory wnioskow

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zgksiechnice.pl

Skip to content