Działalność

Działalność spółki

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstał w 2000 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego na mocy uchwały nr XVII/114/99 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 grudnia 1999 roku oraz uchwały nr XIX/136/99 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 grudnia 1999 roku zmieniającej uchwałę nr XVII/114/99. Założycielem i jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Siechnice (wcześniej Gmina Święta Katarzyna).
Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000133275. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 527 000,00 zł i obejmuje 195 270 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł każdy, z czego 11 161 500,00 zł zostało wniesione aportem infrastruktury wodociągowej. Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników

//zgksiechnice.pl/wp-content/uploads/2019/12/received_2604432869606082-rotated.jpeg

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siechnice, a w ramach tej działalności eksploatuje:
- 4 stacje uzdatniania wody (SUW Groblice, SUW Łukaszowice, SUW Suchy Dwór oraz SUW Święta Katarzyna),
- 2 oczyszczalnie ścieków w Siechnicach (typu SBR i BIOBLOK),
- przepompownie ścieków,
- sieci wodociągowe,
- sieci kanalizacji sanitarnej.
Dostawa wody na terenie gminy Siechnice realizowana jest również ze źródeł zewnętrznych. Dodatkowe usługi świadczone przez Spółkę obejmują głównie: budowę sieci i przyłączy wodociągowych, budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, usługi asenizacyjne, najem pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym.
Skip to content