Zakaz podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz napełniania basenów

10 czerwca 2021

Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 77 /2021
BURMISTRZA SIECHNIC
z dnia 09.06.2021 roku

w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą z wodociągów gminnych na terenie gminy Siechnice

Na podstawie art. 40 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
§ 1.
 Wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych na terenie gminy Siechnice w okresie od 10 czerwca 2021 r. do odwołania.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach i na tablicach ogłoszeniowych Gminy.Skip to content