Informacja o zmianie taryfy

28 czerwca 2022

Nieprzypisane

Szanowni Państwo,

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zatwierdzono Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siechnice.

Taryfa, opracowana została zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przepisami wykonawczymi tej ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, obowiązywać będzie od dnia 5 lipca 2022 r. do dnia 4 lipca 2025 r.

Co do zasady Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków uchwalane są na okres trzech lat. Jednakże, taryfa obowiązująca od 01.06.2018 r., ze względu na brak zatwierdzenia zmian stawek w 2021 roku, obwiązywała przez kolejny rok (do  4 lipca 2022 r.). W związku z powyższym usługi realizowane przez ZGK rozliczane były po niezmienionych stawkach.

Poniżej zestawienie cen wody i ścieków z zaznaczeniem proponowanych stawek dla obszaru gminy Siechnice:

Przykładowe stawki obowiązujące i innych gminach w aglomeracji wrocławskiej w porównaniu z gminą Siechnice:

Aby zapewnić najwyższy standard obsługi klientów, dostarczenia w sposób ciągły i niezawodny należytej jakości wody oraz ciągłego odbioru ścieków i skutecznego ich oczyszczania, a także zapewnienia realizacji uchwalonego przez Radę Miejską w Siechnicach Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2022-2025, konieczna była zmiana dotychczas obowiązującej taryfy opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.

Wniosek o zatwierdzenie nowych stawek złożony został w związku ze zmianą warunków ekonomicznych prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działalności.

Należy tutaj zauważyć, że na wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat za wodę i ścieki wpływają przede wszystkim czynniki niezależne od decyzji przedsiębiorstwa, czyli m.in. drastycznie rosnące:

– ceny energii,

– koszty pracy,

– poziom inflacji

– czy też koszt zagospodarowania osadów ściekowych.

Przykładowo w ciągu 3 lat koszty energii wzrosły ponad 3-krotnie. W tym samym okresie wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła o ponad 33%. Fakty mają swoje odzwierciedlenie we wzroście kosztów w ZGK.  W załączeniu do artykułu podana jest dokładna analiza tych kosztów w ostatnich latach.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. od 2020 roku podjął działania mające za zadanie dostosować poziom cen i opłat do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz wzrastających potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy Siechnice, których spełnienie wymaga wielomilionowych inwestycji. Między innymi Spółka złożyła wniosek o skrócenie obowiązującej taryfy – na co nie uzyskała zgody regulatora. Ponownie, od początku 2021 roku Spółka składała wnioski w sprawie ustalania nowych cen za wodę i ścieki. Ostatecznie, w dniu 20 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała decyzję zatwierdzającą złożony projekt taryfy, która obecnie jest na etapie uprawomocnienia.

Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, opracowując taryfę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustaliło niezbędne przychody, uwzględniając w szczególności:

  1. koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania nowej taryfy;
  2. zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia;
  3. koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W ŚWIETEJ KATARZYNIESkip to content