Informacja dla mieszkańców

24 kwietnia 2023

Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Wrocławiu po analizie wyników badań próbek wody, oszacował ryzyko
zdrowotne konsumentów zaopatrywanych przez wodociąg sieciowy Łukaszowic oraz – na
podstawie par. 21 ust.l pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – stwierdza warunkową
przydatność wody do spożycia produkowanei przez wodociąg sieciowy Łukaszowice.
Woda z wodociągu sieciowego Łukaszowice do spożycia, przygotowania posiłków i potraw,
mycia owoców i warzyw, mycia zębów może być wykorzystywana po wcześniejszym
przegotowaniu przez minimum 2 minuty. Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice
niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.
W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną przekroczeniem parametru
mikrobiologicznego — bakterii grupy coli w wodociągu sieciowym Łukaszowice zasilającego
miejscowość Łukaszowice, Ozorzyce, Bogusławice, Szostakowice, część Sulimowa uprzejmie
informuję, że przekroczenie parametru wniosło 3 jednostki na wody na przyłączu
wodociągowym do budynku znajdującego się przy ul. Kochanowskiego 36 (Obwód Drogowy
Dróg Powiatowych). Stwierdzone przekroczenie j est niewielkie, przy niepewności pomiaru od
O do 6 jednostek na 100mI.
Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po uzyskaniu informacji o stwierdzonym
przekroczeniu, ZGK w dniach 22.04-24.04.2023 r. wykonał płukanie sieci wodociągowych
wraz z ich dezynfekcją (chlorowanie).
W dniu 24.04.2023 roku Państwowy Powiatosvy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
ponownie pobrał próbki wody do analizy mikrobiologicznej, a wyniki zostaną niezwłocznie
udostępnione mieszkańcom gminy Siechnice.Skip to content