Informacja dla mieszkańców

10 lutego 2023

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy

W dniu 8 lutego 2023 r. Sokołowski Inwestycje Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu wystosowała informację do mieszkańców okolic ul. Miłej, Cichej i Prostej w Świętej Katarzynie o możliwości wyłączenia z dniem 14 lutego 2023 r. wody oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej (działającej przy ul. Prostej w Św. Katarzynie), wskazując jako powód własnego działania wystąpienie rzekomych nieopłaconych należności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.z siedzibą w Świętej Katarzynie (dalej ZGK Sp. z o.o.).

Wobec oczywistej bezpodstawności powyższych twierdzeń ZGK Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

  1. Właścicielem powołanej sieci wybudowanej jako element procesu inwestycyjnego developera jest Sokołowski Inwestycje Spółka jawna, zatem brak jest podstaw do finansowania przez ZGK Sp. z o.o. wyniku finansowego działalności Spółki Sokołowski Inwestycje Spółka jawna. Podkreślić należy,
    że ZGK Sp. z o.o. mając na względzie wyłącznie kryterium zabezpieczenia nieprzerwanego zapewnienia mieszkańcom świadczenia usług, podejmowało wielokrotnie negocjacje z Spółką Sokołowski Inwestycje Spółka jawna dotyczące nabycia sieci czy też pokrycia kosztów energii elektrycznej związanych z funkcjonowaniem urządzeń przepompowni kanalizacji sanitarnej, jednak nadmierne i nie znajdujące podstawy żądania finansowe spowodowały brak możliwości zawarcia porozumienia.
  2. ZGK Sp. z o.o. konsekwentnie podkreśla, iż rozstrzyganie o zasadności bądź braku zasadności wszelkich roszczeń majątkowych winno następować wyłącznie w postępowaniu sądowym,
    a stanowisko ZGK Sp. z o.o. w tym zakresie uwzględnia ochronę interesu ekonomicznego odbiorców usług (mieszkańców), z których opłat finansowana jest działalność w ustalonym zakresie zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. O skuteczności działań podejmowanych przez ZGK Sp. z o.o. świadczy m. in. ogłoszony w dniu 8 lutego 2023 r. przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy wyrok oddalający powództwo Sokołowski Inwestycje Spółka jawna we Wrocławiu
    o zobowiązanie do złożenia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie oświadczenia woli o wartości przedmiotu sporu 88 579,00 zł.
  3. Działanie Sokołowski Inwestycje Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, w tym wystosowane dnia 8 lutego 2023 r. ogłoszenie o  możliwości wyłączenia z dniem 14 lutego 2023 r. wody oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej w ocenie ZGK Sp. z o.o. stanowi wynik bezprawnej presji ukierunkowanej wyłącznie na realizację własnego interesu ekonomicznego, zatem za wszelkie skutki związane z wyłączeniem wody oraz (zasilania) przepompowni odpowiadać będzie Sokołowski Inwestycje Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu w granicach określonych przepisami prawa.
  4. ZGK Sp. z o.o. oświadcza, iż podejmie wszelkie działania mające na celu zapewnienie nieprzerwanego świadczenia usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. W tym stanie w przypadku zakłóceń w dostawie wody bądź odbiorze ścieków prosimy o pilny kontakt pod numerem telefonu 71/311 39 33 w godzinach 0d 700 do 1500, w pozostałych godzinach na numery dyżurne 601155462, 691 337 055 lub e-mail sekretariat@zgksiechnice.pl

Z poważaniem
Piotr Brzuzek 
Prezes Zarządu Skip to content