Misja Zakładu Gospodarki Komunalnej

W celu określenia kierunków działania i rozwoju firmy zostały rozpoczęte prace nad Strategią Spółki. W lipcu 2006 roku odbyły się warsztaty strategiczne z udziałem władz i pracowników spółki. Wspólnie wypracowano misję, jaką ZGK Sp. z o.o. ma do spełnienia wobec swoich odbiorców i mieszkańców gminy oraz określono wewnętrzną i zewnętrzną wizję spółki, którą przedstawiamy poniżej. W ramach misji i wizji określono również cele strategiczne oraz programy i zadania, za pomocą, których będą one realizowane.

 

Rada Nadzorcza

Rafał Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Krystyna Chmura - Zastępca Przewodniczącego
Piotr Zajiczek - Członek Rady

Zgromadzenie Wspólników

Burmistrz Siechnic Milan Usak jako przedstawiciel właściciela spółki