PLANY NA LATA 2016-2017

Misja Zakładu Gospodarki Komunalnej:
• Poprawa jakości dostarczanej wody,
• Podniesienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę,
• Znalezienie nowych ujęć wody,
• Podniesienie, jakości oraz rozszerzenie świadczonych usług,
• Poprawa stanu infrastruktury technicznej,
• Wprowadzanie nowych technologii, modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
• Modernizacja przepompowni ścieków w Świętej Katarzynie,
• Pozyskanie dodatkowych zleceń zewnętrznych,
• Informatyzacja przedsiębiorstwa,
• Optymalizacja i komputerowy nadzór zużycia energii,
• Podnoszenie kompetencji pracowników,
• Pozyskanie środków pomocowych, grantów, funduszy ekologicznych.