Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że podjął działania zapobiegające uciążliwości odorowej pochodzącej z kanalizacji sanitarnej. W celu wyeliminowania problemu w studzienkach kanalizacyjnych przy ul. Staszica, Ciepłowniczej/Rataja (okolice ronda) oraz w przepompowni ścieków przy ul. Piłsudskiego w Siechnicach zamontowano specjalne maty żelowe, których zadaniem jest pochłanianie uciążliwych zapachów. W związku z powyższym zwracamy się do Mieszkańców ww. ulic z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących skuteczności zastosowanego rozwiązania.

Powodem uciążliwości zapachowej ścieków bytowo-gospodarczych są związki siarki w nich występujące. Pochodzą one głównie z gospodarstw domowych oraz źródeł przemysłowych. Siarkowodór obecny w środowisku kanału jest najintensywniejszym nośnikiem zapachu i powoduje przede wszystkim nieprzyjemne zapachy w kanalizacji.

Neutralizacja uciążliwych zapachów - cyrkulacja związków siarki w systemach kanalizacyjnych

  W jaki sposób siarka dostaje się do kanalizacji?

Siarka dostaje się do naszego systemu kanałów ściekowych na różne sposoby. Oprócz organicznych związków siarki z domowych ścieków, ważną rolę odgrywają siarczany, siarczyny oraz siarczki ze źródeł przemysłowych, gospodarczych i prywatnych. W niektórych regionach znaczenie mogą mieć również tlenki siarki z powietrza i wód powierzchniowych.

Na obszarach beztlenowych, takich jak przewody ciśnieniowe, stojące ścieki, błony biologiczne wszystkie związki siarki rozpadają się do siarkowodoru za sprawą „mikroorganizmów redukujących siarczany”. W rezultacie powstaje równowaga pomiędzy siarkowodorem uwolnionym w ściekach i siarkowodorem w otaczającym środowisku kanału. Spadające wartości pH i wzrastające temperatury sprzyjają przechodzeniu siarkowodoru uwolnionego w ściekach do środowiska kanału i w końcu do powietrza w otoczeniu.

Siarkowodór obecny w środowisku kanału jest najintensywniejszym nośnikiem zapachu
i powoduje przede wszystkim nieprzyjemne zapachy w kanalizacji.

Siarka osadza się na betonowych ścianach sieci kanalizacyjnej. W ten sposób powstaje środowisko dla mikrobiologicznej działalności bakterii z rodziny tiobakterii, które ponownie zmieniają postać siarki. W ostatnim etapie działania tiobakterii (Thiobacillus thioxidans) siarka zostaje utleniona do kwasu siarkowego, który uszkadza beton. Powoduje również korozję niszczącą inne tworzywa znajdujące się w sieci kanalizacyjnej, z roku na rok powodując szereg uszkodzeń.

 

 

    

Usuwanie uciążliwych zapachów z kanalizacji

Dzięki prostej instalacji wkładu żelowego Gelactiv® SHK lub Gelactiv® NHK w nurcie powietrza wylotowego w szybie kanału osiąga się skuteczną neutralizację uciążliwych zapachów kanalizacji.

Wkład żelowy jest umieszczany za pomocą stalowej liny pod pokrywą kanału tak, aby sięgał mniej więcej do połowy kanału. Przez 24 godziny bez przerwy do nurtu powietrza w kanale uwalniana jest mieszanina czynników aktywnych. Działanie wkładu żelowego nie jest zakłócone nawet w przypadku oddziaływania wilgoci np. na skutek wody deszczowej. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają niezmienny okres oddziaływania wkładu żelowego od 3 do 5 miesięcy. Po zużyciu się wkładu żelowego pozostaje resztka korpusu żelowego oraz wewnętrzna kratka, które można usunąć jako odpad komunalny.

Technologia BIOTHYS Gelactiv® zapewnia wysoki poziom działania oraz niskie koszty eksploatacji przy minimalnym nakładzie inwestycyjnym. Koszty eksploatacji, jak także wymiany mat dla różnych obiektów rozłożą się w czasie, gdyż każdy obiekt ma inny okres technologicznego zużycia mat. Na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń czas technologicznego zużycia się mat np. wiaty sortowni wynosi 6-8 m-cy, hala wirówek
8-10 m-cy, biofiltr 6-8 m-cy, pomieszczenie krat 8-10 m-cy, miejsce kompostowania
do 6 m-cy, sieć kanalizacyjna 8-10 m-cy.  

Praktyczne zastosowania

Technologię BiothysTM Gelactiv® stosuje się do neutralizacji uciążliwych zapachów 

np. w sieciach kanalizacyjnych. Maty żelowe Gelactiv® montuje się w głównych przepompowniach znajdujących się na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w studzienkach ściekowych. Montaż mat żelowych w studzienkach jest bardzo prosty.  Pracownicy będą mogli sami bez problemu przeprowadzić wymianę mat.

Informacje o BiothysTM Gelactiv®

 Maty żelowe Gelactiv® można stosować zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak również na otwartych przestrzeniach. Oto przykłady:

 

  • Neutralizacja zapachów w systemach odprowadzania ścieków

Rurociągi grawitacyjne, studzienki, budynki pompowni, niecki.

 

  • Neutralizacja zapachów ze źródeł pasywnych zlokalizowanych w otwartym terenie

Oczyszczalnie ścieków (osadniki wstępne, kompostowniki), wysypiska śmieci
(złoża składowiska), sortownie i miejsca przeładunku śmieci.

 

  • Neutralizacja zapachów w pomieszczeniach zamkniętych

Oczyszczalnie ścieków (obudowy pras filtracyjnych, budynki z kratami wlotowymi), pozostałe pomieszczenia zamknięte, np. w zakładach przetwórstwa żywności.

 

  • Neutralizacja zapachów w systemach odprowadzania zużytego powietrza

Wentylacja składów z odpadami, wyciąg z produkcji przędzy przemysłowej.

 

  • Pozostałe zastosowania specjalne

Szeroka neutralizacja zapachów w urządzeniach do produkcji biogazu, zwiększanie działania biofiltrów, szczególne rozwiązania w celu ochrony pracowników przed uciążliwymi zapachami w miejscu pracy, ochrona rozdzielni elektrycznych przed korozją wywołaną przez siarczki.

Podstawowe rodzaje mat

 

Mamy 2 podstawowe grupy mat z aktywnego żelu BIOTHYS Gelactiv®- C oraz D, na bazie których tworzone są pozostałe. Z tych dwóch podstawowych grup na dzień dzisiejszy mamy 127 rodzajów mat i ciągle są one rozszerzane dalej w zależności od potrzeb klientów.

 

Maty BIOTHYS Gelactiv® zawierają w sobie olejki eteryczne, które mają właściwości katalityczne i przyśpieszają rozkład osmogenów (złowonnych gazów).

W niektórych matach umieszczone są druciane siatki, które z jednej strony są stabilizatorem maty, a z drugiej dodatkowo katalizatorem reakcji.

Miejsca montażu mat z aktywnego żelu BIOTHYS Gelactiv®:

  1. Zbiorniki, przepompownie itp.
  2. Osadniki, poletka osadowe itp.