Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętej Katarzynie w 2016 roku podjął kroki w celu ograniczenia odorów związanych z oczyszczaniem ścieków na oczyszczalni ścieków Bioblok położonej przy ulicy Rataja w Siechnicach.
     

W pierwszym etapie zostały zlikwidowane poletka osadowe, których zadaniem było odwadnianie osadów ustabilizowanych powstałych w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Obecnie ustabilizowane osady są odwadniane przez mobilną stację odwadniania osadów, która przyjeżdża do oczyszczalni ścieków i na bieżąco odwadnia osady. Po odwodnieniu osady te są wywożone poza teren oczyszczalni ścieków.


W drugim etapie zamontowano nowoczesne urządzenie w komorze betonowej, której zadaniem jest wstępne oczyszczanie mechaniczne ścieków. Krata taśmowo-hakowa jest zamontowana w dnie kanału dopływowego, skąd przenosi wychwycone zanieczyszczenia stałe powyżej brzegu kanału do prasopłuczki. Prasopłuczka służy do mechanicznego prasowania zatrzymanych na kracie zanieczyszczeń, wypłukując z nich części organiczne. Istniejąca prasopłuczka jest wyposażona w workownicę, która daje gwarancję hermetyzacji i zatrzymania odorów.

Spółka jest w trakcie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków SBR znajdującej się przy ulicy Zachodniej w Siechnicach. Projekt ma na celu zwiększenie przyjęcia ilości ścieków oraz poprawy jakości ścieków oczyszczonych. Zakończenie prac planuje się na koniec 2018 roku.  

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków SBR spowoduje, że będzie można do tej oczyszczalni dostarczać większą ilość ścieków z terenu gminy Siechnice, a to umożliwi Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie rozpoczęcie następnego etapu inwestowania polegającego na  zamknięciu oczyszczalni ścieków Bioblok przy ul. Rataja.